KABELÁČŮV MLÝN SLATIŇANY sipka-a sipka-p sipka-p

PROJEKT:
Revitalizace Kabeláčova mlýna ve Slatiňanech
ulice Vrchlického, č.p: 49

POPIS:
Předmětem dokumentace je revitalizace stávajícího neužívaného objektu Kabeláčova mlýna ve Slatiňanech. Jedná se o změnu využívání původně průmyslové stavby pro kulturní účely města Slatiňany (infocentrum a knihovna, společenský sál, klubovny městských spolků apod.), a s tím související stavební, dispoziční a technické úpravy stavby.
Předmětem dokumentace jsou dále terénní úpravy bezprostředního okolí stavby, komunikací a parkovacích stání, včetně napojení objektu na inženýrské sítě.
Součástí projektové dokumentace je návrh demolice nevyužívaného objektu trafostanice bez popisného čísla, situovaného na pozemku parc.č. 43.
Řešený objekt se nachází v historickém centru města a v těsném sousedství zámku. Významná je jeho návaznost na zámecký park, vodní tok Chrudimky a mlýnský náhon. Jedná se o zastavěné území v intravilánu města.
Řešené území a dotčené pozemky jsou vymezeny vodním tokem řeky Chrudimky na východní straně, prostorem bývalého náhonu na jihu a při západní straně přístupovou cestou k zámku, zámeckým parkem a samotným zámkem. V severní části navazuje řešené území na lineární zástavbu podél ulice Vrchlického, kde převažuje nízkopodlažní bydlení. Ulice Vrchlického slouží zároveň jako obslužná komunikace. Samotné dotčené pozemky jsou rovinaté bez výrazných terénních převýšení a zlomů.
Navrhovaná stavba se svým charakterem, především citlivým, úměrným rozšířením stávajícího objektu a úpravou jeho střešní krajiny začleňuje do prostředí historického centra města. Svým hmotovým řešením nově navržené kulturní centrum respektuje dominantu zámku Slatiňany. Začleňuje se tak do prostoru podzámčí jako významná kulturní instituce města.
Řešený objekt mlýna v současné době není využíván. V minulosti byly v objektu umístěny výrobní provozy družstva modela.
Projektová kancelář Růžička a patneři s.r.o. zajišťovala kompletní návrh a koordinaci TZB  v objektu a jeho okolí.

REALIZACE PROJEKTU:
DSP 04/2019
DPS 08/2019

KONTAKTNÍ ÚDAJE:
klient: Město Slatiňany
Architektonický návrh a stavební řešení: ANTA spol. s.r.o.
spolupráce: kompletní elektroinstalace - Draconis, s.r.o.,VZT a chlazení - Projekční kancelář vzduchotechnika – Ing. Miroslav Rathouský